Srinivas A M

Srinivas A M

MANAGER – HR & ADMINSTRATION
Y Mahesh

Y Mahesh

ASST MANAGER – ACCOUNTS
Prashantha K T

Prashantha K T

CAMPUS ENGINEER
Girishkumar P

Girishkumar P

DRAUGHTSMAN
Chetankumar Jain

Chetankumar Jain

ASSISTANT LIBRARIAN
Ramaprasad C

Ramaprasad C

ASSISTANT LIBRARIAN
Raghavendra Prabhu

Raghavendra Prabhu

PA TO PRINCIPAL
Sanjeev J R

Sanjeev J R

ASSISTANT INSTRUCTOR
Vaishali Kulkarni

Vaishali Kulkarni

FIRST DIVISION ASSISTANT
Bhaskar K R

Bhaskar K R

FIRST DIVISION ASSISTANT
Manjunath H N

Manjunath H N

SECOND DIVISION ASSISTANT
Lokesha M

Lokesha M

ACCOUNTS EXECUTIVE
Hanumanthaiah

Hanumanthaiah H R

ELECTRICIAN & RESIDENT WARDEN
Shobhadevi

Shobhadevi H N

GIRLS HOSTEL WARDEN
Prashanth Kumar

Prashanth Kumar

OFFICE ASSISTANT
Prakash Kini

Prakash Kini

Peon
Thimmaiah C M

Thimmaiah C M

Peon